Granskning av 2019

Verkställande direktören har ordet

Under fondens första år förnyade och förnyades vi.

I början av 2019 fastställdes organisationen för den nya fonden. Sysselsättningsfonden bildades genom en samgång mellan Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden. Samgången av fonderna innebar stora mängder arbete och förberedelser över en lång tid i vilka de anställda vid fonderna deltog aktivt. Under året byggde vi upp en grund för vår verksamhet och arbetade vidare på många utvecklingsprojekt som hänförde sig till våra lagstadgade uppgifter och mål som härrör från strategin.

Hela fonden arbetade med frågor kring inkomstregistret

Sysselsättningsfondens verksamhet fick en rivstart när det länge förberedda ibruktagandet av inkomstregistret för att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremier verkställdes samtidigt med samgången. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas nya informationssystem och e-tjänsten fungerade direkt från början av året. En ny realtidsmodell togs i bruk inom fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremier och fakturering som visade sig vara suveränt populär. Nästa steg blir att överväga, om förskottsmodellen som numera används endast av ett fåtal arbetsgivare överhuvudtaget längre ska användas.

Beträffande vuxenutbildningsstöd innebar 2019 förberedelser för ibruktagande av inkomstregistret. Vi förnyade såväl vårt interna handläggningssystem som vår externa kundtjänst. Följande fas i ibruktagandet av inkomstregistret omfattar införandet av förmånsuppgifterna i registret. Beträffande detta togs en timeout under året när statsmakten fattade beslut om att förmånsuppgifterna ska börja utnyttjas i inkomstregistret först från början av 2021.

Vi agerar som expert inom utveckling av vuxenutbildning

Vi deltog i beredningen av en ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Våra experter levererade uppgifter om Sysselsättningsfonden som stöd för beredningen. Det viktigaste målet med de planerade förändringarna är att främja livslångt lärande genom att göra det möjligt att kombinera arbete och studier enklare än för närvarande. Lagen förväntas träda i kraft 1.8.2020.

Utveckling av kompetensen och vuxenutbildningen ingår på bred bas i Finlands regeringsprogram. Regeringsprogrammet innehåller även en anteckning som förutsätter att det ska utredas om Sysselsättningsfondens uppdrag bör utvidgas för att bättre understöda underhållet och utvecklingen av vuxnas yrkeskompetens. Vi fortsätter att aktivt följa upp hur lagändringen gällande vuxenutbildningsstödet samt regeringsprogrammet framskrider och erbjuder vår sakkunskap vid behov.

Ekonomin och intressentgruppernas förtroende på god nivå

Sysselsättningsfondens ekonomi uppvisade 2019 en starkare utveckling än väntat. Sysselsättningen och ekonomin fortsatte att växa vilket tog sig uttryck i lägre arbetslöshet. Mot slutet av året började ekonomin dock visa tecken på att bromsas upp. I samband med att Sysselsättningsfonden godkände budgetarna för 2020 gjorde den en bedömning om att arbetslösheten kan till och med visa en liten ökning 2020.

Överskottet för år 2019, cirka 700 miljoner euro, innebär att fondens konjunkturbuffert uppvisade ett överskott på ungefär 1,7 miljarder euro vid årsskiftet. Detta ska vi vara nöjda över särskilt då vi tänker tillbaka på hur mycket underskott fonden uppvisade för cirka fem år sedan.

Under 2019 utredde vi hur välkänd Sysselsättningsfonden är och hurdant rykte den har bland den stora allmänheten och bland inflytelserika personer. Resultatet visade att vi åtnjuter tillit och har våra intressentgruppers stöd. Kännedomen om oss kan dock ännu förbättras.

Vi har åstadkommit verkligt mycket under 2019. De anställda vid fonden är förtjänta av ett stort tack för välutfört arbete. Det har krävt både ihärdighet och gott samarbete, med hjälp av dem har förändringarna under de senaste åren drivits genom. Vi fortsätter att bygga upp en grund för Sysselsättningsfonden och utveckla verksamheten även under 2020. Vi kan se fram emot det nya verksamhetsåret med tillförsikt.

Janne Metsämäki, verkställande direktör

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör