Granskning av 2020

Verkställande direktören har ordet

Trots exceptionella omständigheter har vi utfört vår grunduppdrag väl

Sysselsättningsfonden gick in i 2020 med goda ekonomiska förutsättningar. Fondens konjunkturbuffert uppnådde nästan den tillåtna maximigränsen, och fondens långfristiga lån hade betalats av året innan. I början av 2020 började vi framgångsrikt använda inkomstuppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsförmåner. I mars 2020 orsakade coronaviruspandemin stora förändringar i samhällslivet runt om i hela världen. Finland var inget undantag, och det visade sig även i Sysselsättningsfondens verksamhet. I mitten av mars började vi arbeta så gott som uteslutande på distans. Samtidigt tog vår personal snabbt ett språng in i det digitala distansarbetet och lärde sig nya arbetsmetoder.

Redan i början av coronaviruspandemin blev det tydligt att det förändrade ekonomiska läget och den förändrade sysselsättningssituationen skulle innebära stora utmaningar för fondens ekonomi och likviditet. I mars appellerade Sysselsättningsfondens styrelse till regeringen för att trygga likviditeten och utbetalningarna av arbetslöshetsdagpenningar. Med hjälp av flera åtgärder och ett gott samarbete med statsmakten och finansinstitut kunde vi trygga finansieringen av de markant ökade utgifterna och utbetalningarna av arbetslöshetsskyddet. Det var särskilt viktigt för oss att trygga finansieringen av arbetslöshetsskyddet, eftersom arbetslöshetsskyddet kan utgöra den enda inkomstkällan som säkerställer de arbetslösas dagliga försörjning.

Åtgärder för att säkra betalningsförmågan

I våras avtalade Sysselsättningsfonden med fem nordiska banker om revolverande kreditlimiter (RCF) på sammanlagt 800 miljoner euro och erhöll statsborgen för dem. I juni emitterade vi två masskuldebrevslån på sammanlagt 1 200 miljoner euro.

Den finska staten tryggade vår finansiering även genom att under 2020 betala ut en statsandel som motsvarar grunddagpenningarnas andel av dagpenningar till permitterade. Detta hade stor betydelse, eftersom just permitteringsutgifterna ökade under våren och sommaren.

Resultatet för 2020, dvs. förändringen i nettoförmögenheten, visade ett betydande underskott, och vi har använt medel som samlats i vår konjunkturbuffert för att täcka detta. Utsikterna för ekonomin 2021 är osäkra, men förväntningen är en ekonomisk tillväxt när coronaviruspandemin sannolikt börjar lätta till följd av vaccineringen. Antalet arbetslösa arbetssökande förväntas dock hålla sig på dagens förhöjda nivå under 2021.

I augusti beslutade Sysselsättningsfondens förvaltningsråd att föreslå social- och hälsovårdsministeriet en måttlig höjning av arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021 och på så sätt trygga fondens förmåga att täcka utgifterna för arbetslöshetsskyddet.

Riksdagen godkände under våren 2020 en lagreform för vuxenutbildningsstödet som trädde i kraft i början av augusti. Vi förberedde oss för de kommande ändringarna bland annat med en ny ärendehanteringstjänst och ett nytt handläggningssystem för förmåner samt automatiserad hantering av utbetalningsansökningarna. Alla projektmål kunde inte uppnås inom den ursprungliga tidsplanen, men med gemensamma ansträngningar lyckades vi trygga ansökningshanteringen och utbetalningarna av vuxenutbildningsstödet under hösten. Vi förberedde oss även för nästa fas avseende inkomstregistret som innebär att de förmåner som beviljats av oss anmäls till inkomstregistret, och från och med 2021 används förmånsuppgifter som anmälts till inkomstregistret vid hanteringen av ansökningar.

Kontinuerlig utveckling

Under 2020 samarbetade vi i hög grad med våra viktiga intressentgrupper. Vi fortsatte arbetet med att utreda hur välkänd Sysselsättningsfonden är och hurdant rykte den har bland den stora allmänheten och bland inflytelserika personer. Resultaten visade att förtroendet för oss och stödet från våra intressentgrupper ligger fortsatt på en skälig nivå.

I december fattade den finska regeringen ett antal beslut som innebär förändringar för Sysselsättningsfondens verksamhet. Arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar fasas ut stegvis från och med år 2023. Samtidigt försvinner den självriskpremie som Sysselsättningsfonden samlat in. Beslutet inkluderar ett nytt omställningsskydd som ska finansieras av Sysselsättningsfonden.

I slutet av året tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en utredningsgrupp med uppgift att utvärdera hur Sysselsättningsfondens nuvarande uppdrag, stödformer och tjänster till arbetsgivare och enskilda individer stödjer kontinuerligt lärande och upprätthållande av arbetsförmågan ur arbetsgivarens, individens och samhällets synvinkel.

Trots de exceptionella omständigheterna har vi lyckats bra med vårt grunduppdrag under 2020. All vår verksamhet grundar sig på en kompetent och engagerad personal. Vi vill rikta ett varmt tack till alla fondens medarbetare. Det här året har krävt ett nära och bra samarbete av oss alla. Utvecklingen av Sysselsättningsfondens verksamhet fortsätter även under 2021.

Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör