År 2020 i korthet

Avgifter och förmåner

Arbetslöshetsförsäkringspremier samlades framgångsrikt in trots coronaviruspandemin

Premier för sammanlagt 1 019 miljoner euro från arbetsgivare och 1 073 miljoner euro från löntagare samlades in under 2020. Trots det svåra ekonomiska läget och den svåra sysselsättningssituationen till följd av coronaviruspandemin gick det bra att samla in arbetslöshetsförsäkringspremierna. Så gott som alla arbetslöshetsförsäkringspremier fastställdes i enlighet med de faktiska löner som anmälts till inkomstregistret. I slutet av 2020 godkändes en lagändring som innebär att förskottsmodellen för arbetslöshetsförsäkringspremierna försvinner från och med ingången av år 2021.

Till följd av åtgärderna mot coronaviruspandemin har antalet arbetslösa arbetssökande, och särskilt antalet permitterade ökat markant från och med mars 2020. För att täcka de ökade kostnaderna för arbetslöshetsskyddet har arbetslöshetsförsäkringspremierna för år 2021 höjts.

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier,
arbetsgivare (mn euro)

I tabellen presenteras arbetslöshetsförsäkringspremier som Sysselsättningsfonden har samlat in från arbetsgivare under de senaste fem åren, 2016–2020. Premierna som samlas in från arbetsgivare har minskat varje år sedan 2016. År 2016 samlade Sysselsättningsfonden in arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivare om totalt cirka 2 109 miljoner euro, år 2017 totalt cirka 1 824 miljoner euro, år 2018 totalt cirka 1 508 miljoner euro, år 2019 totalt cirka 1 278 miljoner euro och år 2020 totalt cirka 1 019 miljoner euro.

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier,
löntagare (mn euro)

I tabellen presenteras arbetslöshetsförsäkringspremier som Sysselsättningsfonden har samlat in från löntagare under de senaste fem åren, 2016–2020. Premierna som samlas in från löntagare har ökat årligen mellan 2016 och 2018. Från och med år 2019 har premierna som samlas in från löntagare minskat. År 2016 samlade Sysselsättningsfonden in arbetslöshetsförsäkringspremier från löntagare om totalt cirka 870 miljoner euro, år 2017 totalt cirka 1 242 miljoner euro, år 2018 totalt cirka 1 519 miljoner euro, år 2019 totalt cirka 1 379 miljoner euro och år 2020 totalt cirka 1 073 miljoner euro.

Vuxenutbildningsförmånernas popularitet ökade

Vuxenutbildningsförmånerna består av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier. Under 2020 ökade antalet mottagare av vuxenutbildningsstöd markant, och även något fler yrkesexamensstipendier beviljades än föregående år. År 2020 utbetalades sammanlagt 186,9 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd till 27 066 personer. 26 511 yrkesexamensstipendier beviljades. Sammanlagt 197 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier beviljades, vilket är en ökning med cirka 6 procent jämfört med 2019.

Vuxenutbildningsstödet reformerades från och med augusti 2020. Syftet med reformen är bland annat att underlätta kombinationen av arbete och studier.

Ikon: Vuxenutbildningsförmåner

Antal förmånstagare (pers.)

I den här tabellen presenteras antalet förmånstagare på årsbasis från år 2016 till år 2020. Antalet mottagare av vuxenutbildningsstöd har ökat årligen från år 2016 till år 2020. Antalet förmånstagare av vuxenutbildningsförmåner uppgick till 23 480 personer år 2016, 24 356 personer år 2017, 24 848 personer år 2018 och 25 701 personer år 2019. Totalt antal förmånstagare under 2020 uppgick till 27 066 personer. År 2020 fick ca 22 393 av alla förmånstagare vuxenutbildningsstöd för företagare eller vuxenutbildningsstöd enligt den gamla lagen och ca 4 673 löntagare fick stöd enligt den nya lagen.

Utbetalda vuxenutbildningsstöd (mn euro)

I den här tabellen presenteras utbetalda vuxenutbildningsstöd på årsbasis från år 2016 till år 2020. År 2016 utbetalades 189,2 miljoner euro i stöd, år 2017 188,3 miljoner euro, år 2018 173,5 miljoner euro och år 2019 176,6 miljoner euro. Under 2020 utbetalades 186,9 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd.

Beviljade yrkesexamensstipendier (st.)

I den här tabellen presenteras utbetalda yrkesexamensstipendier på årsbasis från år 2016 till år 2020. Antalet positiva beslut om yrkesexamensstipendier ökade från år 2016 till år 2018. År 2019 minskade antalet positiva beslut betydligt. År 2020 ökade antalet positiva beslut en aning i jämförelse med år 2019. Under 2016 gavs 24 277 positiva beslut, år 2017 24 588 positiva beslut, år 2018 30 274 positiva beslut och år 2019 26 187 positiva beslut. Under 2020 gavs 26 511 positiva beslut.

Utbetalda yrkesexamensstipendier (mn euro)

I den här tabellen presenteras utbetalda yrkesexamensstipendier på årsbasis från år 2016 till år 2020. År 2016 utbetalades 9,7 miljoner euro i stipendier, år 2017 9,9 miljoner euro, år 2018 12,2 miljoner euro och år 2019 10,5 miljoner euro. Under 2020 utbetalades sammanlagt 10,6 miljoner euro i yrkesexamensstipendier.

Ekonomiska siffror

Konjunkturbuffertens nettoförmögenhet minskade

I enlighet med 1 kap. 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har Sysselsättningsfonden en konjunkturbuffert för att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognosticerbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer.

Konjunkturbuffertens lagstadgade maximibelopp ändrades från och med 1.1.2020 så att det motsvarar utgifterna för en arbetslöshet på sex procentenheter. Nettoförmögenheten för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert uppgick till 1 045 miljoner euro i slutet av 2020.

Ikon: kulram

Konjunkturbuffertens utveckling (mn euro)

I denna tabell presenteras utvecklingen av nettoförmögenheten av Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert samt dess maximi- och minimibelopp som avses i lagen från de senaste tio åren (2011–2020). Konjunkturbuffertens nettoförmögenhet har ökat årligen från år 2011 till år 2013. Från år 2014 till år 2015 minskade konjunkturbuffertens nettoförmögenhet betydligt. Från år 2016 till år 2019 har konjunkturbuffertens nettoförmögenhet ökat årligen. År 2020 minskade nettoförmögenheten. Konjunkturbuffertens maximi- och minimibelopp som avses i lagen minskade från år 2011 till år 2012. Från år 2012 till år 2020 har maximi- och minimibeloppen som avses i lagen ökat årligen. År 2011 var konjunkturbuffertens nettoförmögenhet 293 miljoner euro, maximibeloppet som avses i lagen 1 256 miljoner euro och minimibeloppet -1 256 miljoner euro. År 2020 var konjunkturbuffertens nettoförmögenhet 1 044 miljoner euro, maximibeloppet som avses i lagen 2 079 miljoner euro och minimibeloppet -2 079 miljoner euro.

Nyckeltal

 mn euro 2016 2017 2018 2019 2020 Ändring
mn euro
Ändring
%
INTÄKTER              
Arbetsgivarpremieintäkt 2 043 1 769 1 458 1 238 993 -246 -19,8 %
Löntagarpremieintäkt 870 1 243 1 519 1 379 1 073 -307 -22,2 %
Statsandelen kassor 1 102 945 774 688 1 248 561 81,6 %
Självriskpremieintäkt 66 54 50 39 26 -13 -32,8 %
Finansiella intäkter netto -4 -5 -7 8 -16 -25  
INTÄKTER SAMMANLAGT 4 077 4 006 3 794 3 353 3 324 -29 -0,9 %
UTGIFTER              
Arbetslöshetskassor -1 581 -1 320 -1 068 -954 -1 372 419 43,9 %
Statsandelen kassor -1 102 -945 -774 -685 -1 245 560 81,7 %
Pensionsskyddscentralen -846 -768 -620 -577 -870 293 50,8 %
Folkpensionsanstalten -167 -208 -228 -206 -207 2 0,8 %
Vuxenutbildningsförmåner -116 -151 -187 -187 -197 10 5,5 %
Arbets- och näringsministeriet -23 -19 -20 -24 -25 1 5,6 %
Statens Pensionsfond -11 -13 -12 -8 -9 1 19,1 %
Försäkringsbolag -1 0 0 0 0 0  
Förvaltningskostnader -12 -11 -13 -19 -21 2  
UTGIFTER SAMMANLAGT -3 859 -3 435 -2 921 -2 659 -3 947 1 288 48,4 %
PERIODENS RESULTAT 220 572 872 694 -623    
NETTOFÖRMÖGENHET -466 106 969 1 668 1 045    

 

Investeringar

Ansvarstagande investeringar

Sysselsättningsfonden idkar placeringsverksamhet i den omfattning som det är nödvändigt i syfte att investera kassaöverskott till följd av intäkter och utgifter som inte är samtidiga och att säkerställa likviditeten. Vi följer ansvarstagande investeringsprinciper.

Beloppet för Sysselsättningsfondens investeringstillgångar och finansiella tillgångar uppgick i slutet av 2020 till 1 831 miljoner euro (1 020 mn euro år 2019).

Ikon: en pil mitt i en piltavla

Fördelning av investeringarna (%)

  I denna tabell presenteras hur tillgångarna som Sysselsättningsfonden investerat fördelas på olika investeringsobjekt. Förra året var största delen av tillgångarna investerade på penningmarknaden och i masskuldebrevslån. Vid räkenskapsperiodens slut år 2020 var 1 127 miljoner euro av fondens tillgångar placerade i investeringar på penningmarknaden, 682 miljoner euro i masskuldebrevslån, 0 miljoner euro i aktier och 21 miljoner euro i övriga.

  Avkastning på investeringar (%)

  I denna tabell presenteras avkastningen av tillgångar som Sysselsättningsfonden investerat och marknadens jämförelseavkastning i procent under fem år från år 2016 till år 2020. År 2016 var avkastningen av tillgångar som Sysselsättningsfonden investerat 0,3 % och marknadens jämförelseavkastning -0,1 %, år 2017 var avkastningen 0,1 % och marknadens jämförelseavkastning -0,3 %, år 2018 var avkastningen -0,1 % och marknadens jämförelseavkastning -0,6 %, år 2019 var avkastningen 0,8 % och marknadens jämförelseavkastning 1,9 % och år 2020 var avkastningen -0,7 % och marknadens jämförelseavkastning 0,1 %.

  Att trygga likviditeten

  Vi svarade på de utmaningar som orsakades av coronaviruspandemin genom att trygga vår likviditet. Coronaviruspandemin förändrade i mars 2020 hastigt de finska ekonomiska förhållandena när antalet arbetslösa arbetssökande började öka i snabb takt. Tidslinjen visar de huvudsakliga förändringarna i arbetslösheten i Finland under förra året till följd av coronaviruspandemin samt Sysselsättningsfondens åtgärder för att trygga sin likviditet.

  Sysselsättningen i Finland
  i mars 2020

  Finlandskarta

  Den ekonomiska aktiviteten minskar till följd av de åtgärder som vidtas för att minska spridningen av coronaviruset. Antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt antalet permitterade börjar öka.

  Finlands regering konstaterar att undantagstillstånd råder i landet på grund av coronavirusläget och tar i bruk en beredskapslag som bland annat begränsar näringsverksamheten.

  Sysselsättningsfonden
  i mars 2020

  Sysselsättningsfondens prognoser om arbetslöshetens utveckling förutser en flerfaldig ökning av utgifterna för arbetslöshetsskyddet som en följd av coronaviruspandemin. Fonden påbörjar förberedelser för att säkra finansieringen av arbetslöshetsdagpenningar.

  Sysselsättningsfonden appellerar till Finlands regering för att trygga finansieringen av arbetslöshetsskyddet.

  Sysselsättningen i Finland
  i april 2020

  Finlandskarta

  I april stiger andelen arbetslösa arbetssökande till 16,5 procent och ligger därmed 7,7 procentenheter högre än för ett år sedan.

  Sysselsättningsfonden
  i april 2020

  Sysselsättningsfonden avtalar med fem nordiska banker om nya revolverande kreditlimiter (RCF) på sammanlagt 800 miljoner euro med en löptid på två år. Den finska staten går i borgen för de revolverande kreditlimiterna.

  Sysselsättningen i Finland
  i juni 2020

  Finlandskarta

  Smittspridningen av coronaviruset håller sig på låga nivåer under sommaren, och antalet arbetslösa arbetssökande minskar något i jämförelse med maj månad. Staten tar över finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut för permitteringstiden till ett belopp som motsvarar grunddagpenningens andel fram till slutet på 2020.

  Sysselsättningsfonden
  i juni 2020

  Sysselsättningsfonden säkrar sin likviditet genom att emittera två masskuldebrevslån på sammanlagt 1 200 miljoner euro. 

  Sysselsättningen i Finland
  i augusti–september 2020

  Finlandskarta

  Antalet coronasmittade börjar återigen att öka under hösten, vilket försvagar de ekonomiska utsikterna i flera branscher. I slutet av augusti finns det fortfarande över 50 000 fler permitterade än ett år tidigare.

  Sysselsättningsfonden
  i augusti–september 2020

  Sysselsättningsfondens budget för 2021 fastställs. Fonden föreslår en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021 för att täcka kostnaderna för arbetslösheten.

  Standard & Poor’s ger Sysselsättningsfonden kreditbetyget AA+ med stabila utsikter.

   

  Källor: Arbets- och näringsministeriet, Sysselsättningsfonden