Sysselsättningsfondens
årsberättelse 2020

Verkställande direktören har ordet

Trots exceptionella omständigheter har vi utfört
vår grunduppdrag väl

Sysselsättningsfonden gick in i 2020 med goda ekonomiska förutsättningar. Fondens konjunkturbuffert uppnådde nästan den tillåtna maximigränsen, och fondens långfristiga lån hade betalats av året innan. I början av 2020 började vi framgångsrikt använda inkomstuppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsförmåner. I mars 2020 orsakade coronaviruspandemin stora förändringar i samhällslivet runt om i hela världen. Finland var inget undantag, och det visade sig även i Sysselsättningsfondens verksamhet. I mitten av mars började vi arbeta så gott som uteslutande på distans. Samtidigt tog vår personal snabbt ett språng in i det digitala distansarbetet och lärde sig nya arbetsmetoder.

Redan i början av coronaviruspandemin blev det tydligt att det förändrade ekonomiska läget och den förändrade sysselsättningssituationen skulle innebära stora utmaningar för fondens ekonomi och likviditet. I mars appellerade Sysselsättningsfondens styrelse till regeringen för att trygga likviditeten och utbetalningarna av arbetslöshetsdagpenningar. Med hjälp av flera åtgärder och ett gott samarbete med statsmakten och finansinstitut kunde vi trygga finansieringen av de markant ökade utgifterna och utbetalningarna av arbetslöshetsskyddet. Det var särskilt viktigt för oss att trygga finansieringen av arbetslöshetsskyddet, eftersom arbetslöshetsskyddet kan utgöra den enda inkomstkällan som säkerställer de arbetslösas dagliga försörjning.

Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Året 2020 i siffror

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro
(3 345)

Betalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro
(187)

Premier till FPA för personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassan

miljoner euro
(206)

Avgifter till
Arbetslöshets-
kassorna

miljoner euro
(1 639)

Premier för pensionsskyddet för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

miljoner euro
(584)

2019 års siffror i parentes. De insamlade arbetslöshetsförsäkringspremierna och avgifterna till arbetslöshetskassorna inkluderar även statsandelarna.

Höjdpunkter

En man i en skomakarbutik arbetar med en sko.

Vuxenutbildningsstödets popularitet ökade under 2020

Vuxenutbildningsstödets popularitet fortsatte att öka under 2020. Förra året betalades sammanlagt 186,9 miljoner euro ut i vuxenutbildningsstöd till 27 066 vuxenstuderande, jämfört med 25 701 personer under 2019. Den stadigt ökande efterfrågan indikerar att behovet av finansiering för kompetensutveckling blir större för varje år.

En kund rider på en häst i en inhägnad täckt av snö. Ridläraren ger instruktioner.

Vi tryggade finansieringen av arbetslöshetsskyddet och övergick framgångsrikt till distansarbete

Den ökade arbetslösheten och särskilt det ökade antalet permitteringar till följd av coronaviruspandemin resulterade i en plötslig och kraftig ökning av kostnaderna för arbetslöshetsskyddet. Vi säkrade förmånsutbetalningarna genom att bland annat emittera masskuldebrevslån och utnyttja konjunkturbufferten samt lånelimiterna. Hela personalen gick i mars över till distansarbete tills vidare.

En leende kundtjänstpersonal pekar på ett avsnitt på pappret som kunden granskar.

Vuxenutbildningsstödet reformerades, och vi tog i bruk ett nytt ärende- och handläggningssystem.

Reformen av vuxenutbildningsstödet trädde i kraft 1.8.2020. Reformen har som mål att göra det ännu smidigare att kombinera arbete och studier. Reformen innebar förändringar i ansökningsförfarandet för vuxenutbildningsstöd för löntagare, stödbeloppen, antalet stödmånader och studiekraven. Vi förberedde oss för reformförändringarna bland annat med ett nytt ärendehanteringsprogram för förmåner samt automatiserad handläggning av betalningsansökningarna.

Vi finansierar det finländska arbetslivet i stort