Sysselsättningsfondens
årsberättelse 2019

Verkställande direktören har ordet

Under fondens första år förnyade och förnyades vi

I början av 2019 fastställdes organisationen för den nya fonden. Sysselsättningsfonden bildades genom en samgång mellan Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden. Samgången av fonderna innebar stora mängder arbete och förberedelser över en lång tid i vilka de anställda vid fonderna deltog aktivt. Under året byggde vi upp en grund för vår verksamhet och arbetade vidare på många utvecklingsprojekt som hänförde sig till våra lagstadgade uppgifter och mål som härrör från strategin.

Hela fonden arbetade med frågor kring inkomstregistret

Sysselsättningsfondens verksamhet fick en rivstart när det länge förberedda ibruktagandet av inkomstregistret för att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremier verkställdes samtidigt med samgången. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas nya informationssystem och e-tjänsten fungerade direkt från början av året. En ny realtidsmodell togs i bruk inom fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremier och fakturering som visade sig vara suveränt populär. Nästa steg blir att överväga, om förskottsmodellen som numera används endast av ett fåtal arbetsgivare överhuvudtaget längre ska användas.

Janne Metsämäki, verkställande direktör

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Nyckeltal 2019

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro

Betalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro

Premie till FPA för personer
som inte är medlemmar i
arbetslöshetskassorna

miljoner euro

Premier
till
arbetslöshetskassorna

miljoner euro

Premier för pensionsskyddet för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

miljoner euro

Höjdpunkter 2019

Ny fond, ny strategi, ny organisation

Vi inledde vår verksamhet 1.1.2019 när Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden slogs samman. Syftet med sammanslagningen var att skapa en stark och effektiv fond, som sörjer för finansieringen av utkomstskyddet och verkställandet av vuxenutbildningsförmånerna. Vi vill skapa trygghet i samband med omvälvningar i arbetslivet och betjäna alla våra kunder på ett bra sätt: löntagare, arbetsgivare och mottagare av vuxenutbildningsförmåner.

Vi tog ett stort digikliv i samband med inkomstregistret

Sysselsättningsfonden var en av de fyra första organisationerna som tog i bruk det nationella inkomstregistret. Informationen i inkomstregistret började användas vid fastställandet och faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremier genast i början av 2019. Under året förbereddes följande steg: Från och med 1.1.2020 har vi utnyttjat uppgifterna i inkomstregistret även vid beviljandet av vuxenutbildningsstöd.

Vuxenutbildningsstödets popularitet på rekordnivå

Det finns ett stort intresse för att utveckla den egna kompetensen under arbetskarriären. Antalet mottagare av vuxenutbildningsstöd har uppvisat en växande trend redan i flera år. År 2019 var alla tiders rekordår! Under 2019 erhöll 25 701 personer vuxenutbildningsstöd.

Långfristiga skulder återbetalades

År 2015 ansökte dåvarande Arbetslöshetsförsäkringsfonden om lån på kapitalmarknaden i syfte att balansera upp utkomstskyddsutgifterna till följd av ökad arbetslöshet. Den sista raten av detta masskuldebrevslån om 600 miljoner euro återbetalades hösten 2019 och Sysselsättningsfonden har inte längre några långfristiga skulder.

Möjligt att sänka arbetslöshetsförsäkringspremierna

Det bättre sysselsättningsläget i Finland gjorde det möjligt att sänka det totala beloppet arbetslöshetsförsäkringspremier 2020. Vi sänkte försäkringspremierna sammanlagt med i genomsnitt 0,49 %.