Om oss i ett nötskal

Vision, mission och värden

Mission

Vi ger trygghet i förändringarna i arbetet

Vision

Överlägsen verkställare av socialskydd

Värden

Våra kunder först

Vi förnyas, vi utvecklas, vi agerar

Vi är ett enhetligt team

Omvärld

Sysselsättningsfonden har ett brett nätverk av intressentgrupper. Vi gör nära samarbete i verkställandet av våra lagstadgade uppgifter i såväl Finland som internationellt. Vårt mål är att vara en aktiv och uppskattad aktör i fondens nätverk.

År 2019 utredde vi hur välkänd Sysselsättningsfonden är och hurdant rykte den har bland den stora allmänheten och bland inflytelserika personer. Resultatet visade att vi åtnjuter tillit och har våra intressentgruppers stöd.

Omvärld
Sysselsättningsfonden är en viktig del av den finländska sociala tryggheten. Sysselsättningsfonden är en självständig inrättning som grundats genom lag och som har ett offentligt förvaltningsuppdrag. Vi arbetar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Vi är en organisation som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Vi samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas av arbetsgivare och löntagare. Vi finansierar utkomstskyddet för arbetslösa och vuxenutbildningsförmånerna. Vi sköter om en konjunkturbuffert och investerar på ett ansvarsfullt sätt i syfte att säkerställa likviditeten.

Framtidsutsikter

År 2020 fortsätter vi med projekt som hänför sig till de strategiska målen och med att främja digitaliseringen. Vi förbereder oss för verkställandet av reformen av vuxenutbildningsstödet och för att inleda vår roll som informationsleverantör i det nationella inkomstregistret.

Fondens omvärld ser mycket annorlunda ut än vad som ännu vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten för 2020 bedömdes. För närvarande är det svårt att förutspå hur ekonomin och sysselsättningen i Finland kommer att utvecklas.

Personal

Enhetligare verksamhet genom omorganisering

Sysselsättningsfonden omorganiserades våren 2019 för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna förverkliga våra grundläggande uppgifter och uppnå de uppställda målen. Under året lärde vi oss mycket nytt, vi fick nya roller och yrken och vi ändrade våra arbetsmetoder så att de blev enhetligare. I slutet av år 2019 hade Sysselsättningsfonden 162 anställda.

Antal personer

personer