Sysselsättningsfondens
halvårsrapport 2023

1.1–30.6.2023

Verkställande direktören har ordet

Den ekonomiska tillväxten i Finland fortsatte att avta och anmälningarna om förändringsförhandlingar och permitteringar ökade under första halvan av 2023. Trots detta höll sig sysselsättningen i Finland på en god nivå och lönesumman ökade, vilket har ökat intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremierna. Vi uppskattar att Sysselsättningsfondens resultat kommer att uppvisa ett tydligt överskott i år, vilket kommer att leda till att vår nettoförmögenhet, det vill säga fondens konjunkturbuffert, stärks och lär överskrida det lagstadgade maximibeloppet redan under innevarande år.

Vår likviditet har förblivit god och vi har säkrat finansieringen av arbetslöshetsförmånerna. I juni betalade vi av det andra masskuldebrevslån som togs under coronatiden, på 600 miljoner euro.

Vi lyckades åter sköta våra lagstadgade tjänster i enlighet med våra mål under första halvåret. För detta vill jag tacka alla fondens medarbetare. I vår verksamhet har vi särskilt satsat på en bra kundupplevelse samt på att öka automatiseringen och effektiviteten. Dessutom har vi byggt upp de färdigheter som vår IT-strategi kräver och förberett våra centrala utvecklingsprojekt.

Sysselsättningsfondens verkställande direktör Janne Mestämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Januari–Juni 2023 i siffor

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro
(1 715)

Utbetalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro
(94)

Premier till FPA för de personer som inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa

miljoner euro
(133)

Premier till
arbetslöshets-
kassorna

miljoner euro
(963)

Pensionsskyddsavgifter för personer med inkomstrelaterad dagpenning

miljoner euro
(372)

Siffrorna för januari–juni 2022 inom parentes. De insamlade arbetslöshetsförsäkringspremierna och premierna till arbetslöshetskassorna inkluderar även statsandelarna.

Höjdpunkter

alt=""

Det goda sysselsättningsläget stärkte vår ekonomi

Sysselsättningen är fortsatt på en god nivå trots ökade anmälningar om förhandlingar om avtalsändringar och permitteringar under första halvan av 2023. Det goda sysselsättningsläget har ökat intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremierna, vilket har lett till att vi uppskattar att vårt resultat kommer att uppvisa ett tydligt överskott i år.

Vår likviditet har förblivit god och vi har säkrat finansieringen av arbetslöshetsförmånerna. I juni betalade vi av det andra masskuldebrevslånet som togs under coronatiden, på 600 miljoner euro.

alt=""

Vi utredde motiven för och effekten av vuxenutbildningsstöd

För första gången i vuxenutbildningsstödets historia genomförde vi en kundundersökning där vi utredde stödmottagarnas huvudmotiv för att ansöka om stöd och vilka effekter av stödet de upplevt. 59 procent av alla svarande uppgav att de med hjälp av stödet haft som mål att byta bransch. Bakom planerna på byte av bransch låg oftast belastning i det nuvarande arbetet.

Kundundersökningen visade att stödmottagarna på ett ansvarsfullt och mångsidigt sätt utnyttjar stödet för att lösa utmaningar i arbetslivet.

alt=""

Vi utvecklade e-tjänsten för vuxenutbildningssstödet och ökade automatiseringen

För att göra det lättare att uträtta ärenden avstod vi i början av året från olika ansökningstyper i e-tjänsten och övergick till en ansökningsväg där kunden hänvisas vidare utifrån sina val.

Dessutom fortsatte vi att automatisera betalningsansökningarna. Under januari–juni behandlades 83,4 procent av alla betalningsansökningar automatiskt, vilket var en förbättring på 9,7 procent jämfört med föregående period. Dessutom införde vi automatiskt beslutsfattande i ansökningar där man ansöker om förlängning av stödrättigheten.

alt=""

Vi inledde verkställandet av det nya omställningsskyddet

Ett nytt omställningsskyddspaket för arbetstagare som fyllt 55 år och som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker infördes i början av året. Vi har aktivt gett rådgivning till arbetsgivarna i frågor som gäller omställningsskyddspremier. Insamlingen och behandlingen av omställningsskyddspremierna har inletts enligt planen i vårt nya datasystem.

Vi finansierar omställningsskyddspaketet genom den omställningsskyddspremie som tas ut av arbetsgivarna, som består av en lika stor del som tas ut av den uppsägande arbetsgivaren och av en gemensam del.