Sysselsättningsfondens
halvårsrapport 2022

1.1–30.6.2022

Verkställande direktören har ordet

Den ekonomiska tillväxten, som hade kommit igång bra, bromsades upp på grund av kriget

I början av 2022, efter två coronaår, uppvisade Finlands ekonomi en stark tillväxt och sysselsättningen ökade till en god nivå. Minskningen av arbetslösheten började synas i Sysselsättningsfondens resultat när utgifterna för arbetslöshetsskyddet sjönk.

De ekonomiska utsikterna blev dock klart dystrare när Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina i slutet av februari. Krigets inverkan återspeglas på många sätt i den globala ekonomin och Finlands ekonomi. Även på Sysselsättningsfonden justerade vi ner vår prognos för 2022. Under januari–juni var sysselsättningsutvecklingen dock fortsatt god och i våra senaste prognoser efter rapportperioden har utsikterna för de närmaste månaderna förbättrats. Det ser ut som att kriget i Ukraina och dess negativa konsekvenser för ekonomin och sysselsättningen kommer med fördröjning.

Efter att kriget inleddes har vi på fonden ökat vår beredskap för olika hot förorsakade av kriget. Vi har ytterligare intensifierat uppföljningen av ekonomin och rapporteringen till Finansinspektionen. Vi har också ökat vår beredskap för cybersäkerhetshot och satsat på personalens ork och välbefinnande i denna nya och utmanande situation.

Trots de exceptionella tiderna lyckades vi under första halvåret genomföra våra lagstadgade tjänster i enlighet med våra mål. Kundnöjdheten med fondens tjänster är god och automatiseringsgraden för exempelvis handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd har stigit till en utmärkt nivå. Det är på sin plats att rikta ett tack för ett bra arbete till alla medarbetare på fonden.

Vår likviditet har förblivit god och finansieringen av arbetslöshetsförmånerna har säkerställts. I början av året förnyade vi vår limit för banklån, vilket gav större säkerhet till vår likviditet.

Sysselsättningsfondens verkställande direktör Janne Metsämäki håller en surfplatta i handen och ler.

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Januari–juni 2022 i siffror

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro
(1 647)

Utbetalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro
(95)

Premier till FPA för de personer som inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa

miljoner euro
(120)

Premier till
arbetslöshets-
kassorna

miljoner euro
(1 347)

Pensionsskyddsavgifter för
personer med inkomstrelaterad
dagpenning

miljoner euro
(510)

Siffrorna för januari–juni 2021 inom parentes. De insamlade arbetslöshetsförsäkringspremierna och premierna till arbetslöshetskassorna inkluderar även statsandelarna.

Höjdpunkter

Vi utvecklade tjänsterna inom vuxenutbildningsförmåner

I mars öppnade vi egna webbsidor för vuxenutbildningsstödet. Vårt mål är att betjäna kunderna ännu bättre än tidigare och göra allt som har med ansökan om stöd att göra tydligare samt berätta mer om nyttan av vuxenutbildningsstöd för arbetstagare, arbetsgivare och företagare.

Under våren 2022 steg automatiseringsgraden för exempelvis handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd med 14,8 procentenheter jämfört med våren 2021. Tack vare utvecklingsarbetet behandlades cirka 74 % av ansökningarna automatiskt.

Nytt finansieringsuppdrag för fonden

Ett nytt omställningsskyddspaket för arbetstagare som fyllt 55 år som sagts upp av produktionsrelaterade och ekonomiska skäl införs i januari 2023. Vi finansierar omställningsskyddspaketet med en omställningsskyddspremie som tas ut av arbetsgivarna, som består av en lika stor del som tas ut av den arbetsgivare som säger upp arbetstagaren och en gemensam del. Den gemensamma delen finansieras bland alla arbetsgivare genom att höja arbetslöshetsförsäkringspremien. Vi har förberett oss på uppdraget med finansieringen av omställningsskyddspaketet genom att bland annat bygga ett nytt datasystem ­för insamling av premien.

Vi flyttade till nya lokaler

I början av januari 2022 flyttade vi till våra nya lokaler i Gräsviken i Helsingfors. Den lösning vi valde var ett aktivitetsbaserat kontor som möjliggör olika sätt att arbeta och mötas. På kontoret finns det bland annat utrymmen för att arbeta utan att bli störd, för att arbeta tillsammans och för telefontjänsten. Medarbetarna trivs på det nya kontoret och vi har fått bra respons.

Sysselsättningsutvecklingen i Finland är fortsatt god

Rysslands invasion av Ukraina försvagade vår bedömning av Finlands ekonomiska och sysselsättningsmässiga resultat 2022. I mars gjorde vi bedömningen att vi skulle hamna på ett underskott i år. Trots de osäkerhetsfaktorer som kriget medförde förblev dock sysselsättningsutvecklingen god under hela rapportperioden, och enligt de senaste prognoserna kommer fonden att hamna på ett överskott under innevarande år.