Sysselsättningsfondens
halvårsrapport 2021

1.1–30.6.2021

Verkställande direktören har ordet

Coronaviruspandemins påverkan fortsatte, men vi genomförde vårt uppdrag enligt målsättningarna

Effekterna av coronaviruspandemin har visat sig i Sysselsättningsfondens arbete även under första halvåret 2021. Arbetslösheten låg på en fortsatt hög nivå i början av året trots att antalet permitteringar vände neråt från förra årets högre siffror. Under senvåren har det funnits tecken på en mer positiv utveckling för ekonomin och sysselsättningen. Den ekonomiska återhämtningen förväntas ta fart under det andra halvåret.

Trots utmaningarna som corona har medfört har vi tillhandahållit våra lagstadgade tjänster enligt målsättningarna även under första delen av året. För detta vill jag tacka alla fondens medarbetare. Vi har samlat in arbetslöshetsförsäkringspremier och tryggat finansieringen av arbetslöshetsförmånerna.

Reformen av vuxenutbildningsstödet i augusti 2020 medförde en ökning av antalet ansökningar i och med att det nya vuxenutbildningsstödet söks retroaktivt per månad. Vi har besvarat ökningen av antalet ansökningar bland annat genom att automatisera ansökningarna om utbetalning. Vi har lyckats handlägga ansökningarna och betala ut förmånerna inom den uppsatta tidtabellen.

Datasystemprojektet som förknippas med reformen av vuxenutbildningsstödet blev färdigt i mars. Vidareutvecklingen av systemet inleddes i april och fortsätter till början av år 2022.

På Sysselsättningsfonden har vi fortsatt att arbeta på distans i stor utsträckning på samma sätt som förra året. Framåt hösten gör vi en bedömning, beroende på coronasituationen, av hur vi kan börja återgå till den nya vardagen efter corona. Samtidigt förbereder vi inför flytten till nya verksamhetslokaler i Gräsviken i Helsingfors.

verkställande direktör Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Januari–juni 2021 i siffror

Här presenteras Sysselsättningsfondens nyckeltal för perioden 1.1.2021–30.6.2021. Nyckeltalen utgörs av fondens viktigaste utgifter. Under januari–juni 2021 tog Sysselsättningsfonden emot sammanlagt 1 648 miljoner euro (1 454) i arbetslöshetsförsäkringspremier och statsandelar och betalade 95 miljoner euro (105) i vuxenutbildningsförmåner, 120 (104) miljoner euro till Folkpensionsanstalten för arbetslöshetsskydd för personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassorna, 1 347 miljoner euro (1 247) till arbetslöshetskassorna och 505 miljoner euro (290) i pensionsskyddsavgifter för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro
(1 453)

Utbetalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro
(105)

Premier till FPA för personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassorna

miljoner euro
(104)

Avgifter till
arbetslöshets-
kassorna

miljoner euro
(1 247)

Pensionsskyddsavgifter för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

miljoner euro
(294)

Inom parentes presenteras siffrorna för januari–juni 2020. De insamlade arbetslöshetsförsäkringspremierna och avgifterna till arbetslöshetskassorna inkluderar även statsandelarna.

Nyckeltalen består av fondens viktigaste utgifter. Under januari–juni 2020 tog Sysselsättningsfonden emot sammanlagt 1 454 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier och betalade 104,6 miljoner euro i vuxenutbildningsförmåner, 103,7 miljoner euro till Folkpensionsanstalten för arbetslöshetsskydd för personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassorna, 1 247 miljoner euro till arbetslöshetskassorna och 289,8 miljoner euro i pensionsskyddsavgifter för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Höjdpunkter under Sysselsättningsfondens första halvår 2021

Förberedelser för ändringar i vårt finansieringsuppdrag

Vi har börjat förbereda oss inför de ändringar som den kommande finansieringen av omställningsskyddet för personer över 55 år medför. I juni publicerades utredningen av en eventuell utvidgning av vårt uppdrag avseende vuxenutbildningsförmåner. En utvidgning av uppdraget föreslås inte, men fortsatta diskussioner ska hållas efter sommaren gällande förslag avseende det nuvarande uppdraget.

Vi utvecklade tjänsterna för vuxenutbildningsförmåner

Från och med januari anmäls de förmåner som vi betalar ut till inkomstregistret. Dessutom nyttjar vi från och med februari förmåns- och pensionsuppgifterna som anmälts till inkomstregistret i handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd. Vi har introducerat den smidiga och säkra kommunikationsfunktionen Meddelanden i vår ärendehanteringstjänst, och våra kunder har aktivt börjat använda den.

På bilden visas byggnaden som inrymmer Sysselsättningsfondens nya verksamhetslokaler i Gräsviken.

Vi har förberett oss inför en flytt till nya verksamhetslokaler

Flytten till de nya lokalerna i Gräsviken i Helsingfors är planerad till årsskiftet 2021–2022. Huvudkriterierna för de nya lokalerna är att de ska vara funktionella, säkra, ändamålsenliga och prisvärda. I samband med flyttförberedelserna har vi fått möjlighet att fundera kring framtidens arbetssätt, och tanken är att lokalerna ska stödja arbete enligt en hybridmodell.

Kompetensutveckling är kärnan i vår verksamhet

Vi stödjer personalens kontinuerliga utveckling och arbetsbaserade lärande. Under våren fastställde vi kompetenskraven för olika uppgifter inför framtida individuella utvecklingsplaner. Vi främjade personalens digitala kompetenser genom onlineutbildningar. För att utveckla chefernas ledarskapsmetoder anordnade vi chefsakademin och utbildning inom coachande ledarskap.