Verkställande direktören har ordet

Stadig verksamhet i undantagsförhållanden

Effekterna av coronaviruspandemin på Sysselsättningsfondens verksamhet var tydliga på flera olika sätt under det första halvåret 2020. Vi började arbeta så gott som uteslutande på distans så fort som Finland gick in i undantagsförhållanden. Alldeles i början av coronaviruskrisen märkte vi att den enorma ökning av kostnaderna för arbetslöshetsskyddet som orsakades i synnerhet av permitteringarna krävde exceptionella åtgärder för att vi skulle kunna trygga vår likviditet och finansieringen av arbetslöshetsdagpenningar för arbetslöshetskassorna.

I slutet av mars appellerade Sysselsättningsfondens styrelse till regeringen för att finansieringen av arbetslöshetsskyddet ska kunna tryggas. Sysselsättningsfondens likviditet tryggades med flera olika åtgärder. Sysselsättningsfonden avtalade om revolverande lån med flera olika banker och erhöll statsborgen för dem. Staten åtog sig att finansiera grunddagpenningens andel av dagpenningar som betalas ut p.g.a. permitteringar från april och fram till utgången av 2020. I juni säkrade vi vår likviditet genom att emittera två masskuldebrevslån på sammanlagt 1,2 miljarder euro.

Effekterna av coronaviruspandemin märktes även som utökade kontakter från sökande av vuxenutbildningsförmåner när läroverken ställde in eller omorganiserade sin undervisning. Trots undantagsförhållandena har Sysselsättningsfondens tjänster fungerat bra för våra kunder.

Lagändringen och projekt har påverkat Sysselsättningsfondens vardag

I början av året började Sysselsättningsfonden använda inkomstregistret vid handläggningen av vuxenutbildningsförmåner. Sökandens inkomstuppgifter erhålls nu direkt från inkomstregistret. Riksdagen godkände reformen av vuxenutbildningsstödet i våras, och fonden har förberett sig noga för reformens ikraftträdande i början av augusti. Syftet med reformen är att göra det lättare att kombinera studier och arbete och samtidigt utvidga användningen av vuxenutbildningsstödet till nya grupper i arbetslivet.

Vi har även relativt bra lyckats föra projekten i vår verksamhetsplan vidare trots coronaviruskrisens effekter. Vår kalender har fyllts upp av utvecklingen av den digitala arbetsmiljön och informationshanteringen, reformen av de grundläggande IT-tjänsterna och förstärkningen av dataskyddet, funktionaliseringen av kommunikationsstrategin samt uppbyggandet av en kundstrategi. Vi har även förstärkt vår uppföljning av nationalekonomin och arbetsmarknaden.

Trots coronaviruspandemin gick det bra att samla in arbetslöshetsförsäkringspremier under årets första kvartal. I maj lämnade Sysselsättningsfondens styrelse ett förslag till statsmakten om att man skulle frångå förskottsmodellen för arbetslöshetsförsäkringspremierna, eftersom denna modell har använts i mycket ringa omfattning.

Svårt att förutse utvecklingen av ekonomin och sysselsättningen

Utsikterna för ekonomin och sysselsättningen inför nästa år är väldigt osäkra. Sysselsättningsfonden förbereder sig för att i augusti lämna en framställan om nivån av arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2021. Enligt den uppskattning som publicerades i maj finns det behov att höja premierna nästa år. Sysselsättningsfonden följer kontinuerligt och aktivt utvecklingen av sin verksamhetsmiljö. Fondens likviditet och funktionsförmåga har hållits stabila även under coronaviruskrisen.

verkställande direktör Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör