Sysselsättningsfondens
halvårsrapport 2020

1.1–30.6.2020

Verkställande direktören har ordet

Stadig verksamhet i undantagsförhållanden

Effekterna av coronaviruspandemin på Sysselsättningsfondens verksamhet var tydliga på flera olika sätt under det första halvåret 2020. Vi började arbeta så gott som uteslutande på distans så fort som Finland gick in i undantagsförhållanden. Alldeles i början av coronaviruskrisen märkte vi att den enorma ökning av kostnaderna för arbetslöshetsskyddet som orsakades i synnerhet av permitteringarna krävde exceptionella åtgärder för att vi skulle kunna trygga vår likviditet och finansieringen av arbetslöshetsdagpenningar för arbetslöshetskassorna.

I slutet av mars appellerade Sysselsättningsfondens styrelse till regeringen för att finansieringen av arbetslöshetsskyddet ska kunna tryggas. Sysselsättningsfondens likviditet tryggades med flera olika åtgärder. Sysselsättningsfonden avtalade om revolverande lån med flera olika banker och erhöll statsborgen för dem. Staten åtog sig att finansiera grunddagpenningens andel av dagpenningar som betalas ut p.g.a. permitteringar från april och fram till utgången av 2020. I juni säkrade vi vår likviditet genom att emittera två masskuldebrevslån på sammanlagt 1,2 miljarder euro.

Effekterna av coronaviruspandemin märktes även som utökade kontakter från sökande av vuxenutbildningsförmåner när läroverken ställde in eller omorganiserade sin undervisning. Trots undantagsförhållandena har Sysselsättningsfondens tjänster fungerat bra för våra kunder.

verkställande direktör Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Januari–juni 2020 i siffror

Siffrorna från januari–juni 2019 inom parentes. De insamlade arbetslöshetsförsäkringspremierna och betalningarna till arbetslöshetskassorna omfattar även statsandelarna.

Nyckeltalen består av fondens viktigaste utgifter. I januari–juni 2020 samlade Sysselsättningsfonden in sammanlagt 1 454 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier, betalade ut vuxenutbildningsförmåner på 104,6 miljoner euro, betalade 103,7 miljoner euro till Folkpensionsanstalten för arbetslöshetsskydd för personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassorna, betalade 1 247 miljoner euro till arbetslöshetskassorna och 289,8 miljoner euro i pensionsskyddsavgifter för personer med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

miljoner euro
(1 720)

Betalda vuxenutbildningsförmåner

miljoner euro
(96)

Premier till FPA för personer
som inte är medlemmar
i arbetslöshetskassorna

miljoner euro
(100)

Premier
till arbetslöshets-
kassorna

miljoner euro
(847)

Premier för pensionsskyddet
för personer med inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning

miljoner euro
(296)

Höjdpunkter av Sysselsättningsfondens första halvår 2020

Vuxenutbildningsstödets popularitet fortsätter att öka

Antalet mottagare av vuxenutbildningsstöd har ökat redan under flera år, och takten har inte slagits av. I januari–juni 2020 betalade vi vuxenutbildningsstöd till ett sammanlagt värde på ca 98,6 miljoner euro till 18 170. Antalet stödmottagare ökade med 7,7 procent jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol.

Personalen arbetade på distans

De begränsningar som orsakades av coronapandemin var en av vårens stora utmaningar till vår verksamhet. Trots effekterna av coronaviruset lyckades vi bra med vårt grunduppdrag. Vi övergick till distansarbete inom en snäv tidtabell och lärde oss nya arbetsmetoder.

Vi tryggade vår likviditet

Permitteringarna p.g.a. coronapandemin och ökningen av arbetslösheten visade sig som en snabb ökning av de utgifter som vi finansierar. Trots den exceptionella situationen finansierade vi arbetslöshetsskyddet och vuxenutbildningsförmånerna bl.a. genom att emittera masskuldebrevslån samt genom att utnyttja konjunkturbufferten och lånlimiter.

Vi appellerade till Finlands regering

I mars 2020 appellerade vi till regeringen för att likviditeten av arbetslöshetsskyddet skulle kunna tryggas. Staten beviljade borgen till våra lån upp till 880 miljoner euro. Staten deltar även i finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar för permitteringstiden.