År 2019 i korthet

Premier och förmåner

Arbetslöshetsförsäkringspremierna sänktes

Inom fastställandet och faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremier övergick man till största delen till realtidsmodellen i och med inkomstregistret. Tack vare det goda ekonomiska läget och sysselsättningsläget var det möjligt att sänka arbetslöshetsförsäkringspremierna. Av arbetsgivarna insamlades totalt 1 277 miljoner euro och av löntagarna totalt 1 379 miljoner euro i premier.

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier, arbetsgivare (mn euro)

I schemat presenteras arbetslöshetsförsäkringspremier som Sysselsättningsfonden samlat in från arbetsgivare under de senaste fem åren (2015–2019). Premierna som insamlas från arbetsgivare har sjunkit varje år sedan 2015. År 2015 samlade Sysselsättningsfonden in sammanlagt 1 697 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier av arbetsgivarna. År 2019 insamlades premier till ett belopp av 1 277 miljoner euro.

Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier, löntagare (mn euro)

I schemat presenteras arbetslöshetsförsäkringspremie som Sysselsättningsfonden samlat in från löntagare under de senaste fem åren (2015–2019). Premierna som samlas in från löntagare har stigit varje år från år 2015 till år 2018. År 2019 minskade löntagarnas premier. År 2015 samlade Sysselsättningsfonden in sammanlagt 490 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier från löntagare, år 2016 uppgick beloppet till ungefär 870 miljoner euro, år 2017 till omkring 1 242 miljoner euro, år 2018 till ungefär 1 519 miljoner euro och år 2019 till sammanlagt 1 401 miljoner euro.

Vuxenutbildningsförmåner för utveckling av löntagarnas kompetens

Vuxenutbildningsförmånerna består av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium. År 2019 utbetalades sammanlagt 176,5 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd till 25 701 personer. Antalet stödmottagare ökade med 3,4 % jämfört med år 2018. Antalet beviljade yrkesexamensstipendier var 26 187.

Mottagare av vuxenutbildningsstöd,
män och kvinnor (%)

  I schemat presenteras mottagarna av vuxenutbildningsstöd fördelade enligt kön. År 2019 var en tydlig majoritet av mottagarna av vuxenutbildningsstöd kvinnor. I fjol var 25 % av alla mottagare av vuxenutbildningsstöd män och 75 % kvinnor.

  Mottagare av vuxenutbildningsstöd,
  enligt åldersgrupp (%)

   I schemat presenteras mottagarna av vuxenutbildningsstöd enligt åldersgrupp. I fjol var lite över hälften av mottagarna av vuxenutbildningsstöd i åldern 30-39. År 2019 var andelen 25–29-åringar av alla mottagare av vuxenutbildningsstöd 10 %, andelen 30–34-åringar var 27 %, andelen 35–39-åringar var 25 %, andelen 40–44-åringar var 17 %, andelen 45–49-åringar var 10 %, andelen 50–54-åringar var 7 % och andelen 55–59-åringar var 3 %.

   Ekonomiska siffror

   Konjunkturbufferten balanserar upp förändringar

   Enligt 1 kap. 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har Sysselsättningsfonden, för att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer, en konjunkturbuffert. Konjunkturbuffertens lagstadgade maximibelopp ändrades från 1.1.2020, så att det motsvarar utgifterna för en arbetslöshet på sex procentenheter.

   Utveckling av konjunkturbufferten (mn euro)

   I schemat presenteras utvecklingen av nettoförmögenheten i Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert samt buffertens i lag fastställda maximi- och minimibelopp under de fem senaste åren (2015–2019). Konjunkturbuffertens nettoförmögenhet har ökat varje år sedan 2015. År 2015 uppgick konjunkturbuffertens nettoförmögenhet till -684 miljoner euro, maximibeloppet som fastställs i lagen var 1 521 miljoner euro och minimibeloppet -1 521 miljoner euro. År 2019 uppgick konjunkturbuffertens nettoförmögenhet till 1 700 miljoner euro, maximibeloppet var 2 064 miljoner euro och minimibeloppet -2 064 miljoner euro.

   Mottagare av redovisning av premier (%)

    Schemat presenterar fördelningen på olika objekt av finansieringen som Sysselsättningsfonden utbetalar. År 2019 bestod 35 % av finansieringen som Sysselsättningsfonden utbetalade av premier till arbetslöshetskassorna, 26 % av statsandelar som betalades till arbetslöshetskassorna, 21 % av premier till Pensionsskyddscentralen, 8 % av premier till Folkpensionsanstalten, 7 % av utgifter för vuxenutbildningsförmåner, 1 % av avgifter till arbets- och näringsministeriet, 1 % av Sysselsättningsfondens förvaltningskostnader och 0,4 % av premier till Statens Pensionsfond.

    Nyckeltal

    mn euro 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring
    mn euro
    Ändring
    %
    INTÄKTER              
    Arbetsgivarpremieintäkt 1 626 2 043 1 769 1 458 1 238 -220 -15,1 %
    Löntagarpremieintäkt 490 870 1 243 1 519 1 379 -140 -9,2 %
    Statsandelen kassor 1 142 1 102 945 774 688 -86 -11,1 %
    Självriskpremieintäkt 73 66 54 50 39 -11 -22,0 %
    Finansiella intäkter netto -1 -4 -5 -7 8 15
    INTÄKTER SAMMANLAGT 3 330 4 077 4 006 3 794 3 353 -442 -11,7 %
    UTGIFTER              
    Arbetslöshetskassorna -1 703 -1 581 -1 320 -1 068 -954 -114 -10,7 %
    Statsandelen kassor -1 142 -1 102 -945 -774 -685 -89 -11,4 %
    Pensionsskyddscentralen -900 -846 -768 -620 -577 -43 -6,9 %
    Folkpensionsanstalten -121 -167 -208 -228 -206 -22 -9,8 %
    Vuxenutbildningsförmåner ** -98 -116 -151 -187 -187 0 -0,1 %
    Arbets- och näringsministeriet -21 -23 -19 -20 -24 4 19,2 %
    Statens Pensionsfond -8 -11 -13 -12 -10 -2 -16,8 %
    Försäkringsbolag -1 -1 0 0 0 0
    Förvaltningskostnader -10 -12 -11 -13 -19 6
    UTGIFTER SAMMANLAGT -4 003 -3 859 -3 435 -2 921 -2 659 -261 -8,9 %
    PERIODENS RESULTAT -673 220 572 872 694 -178
    NETTOFÖRMÖGENHET * -686 -466 106 969 1 668 699

    * I nettoförmögenheten år 2019 har beaktats värdet på Utbildningsfondens nettotillgångar 31.12.2018.
    ** Utbildningsfonden t.o.m. år 2018.

    Investeringar

    Ansvarsfull investeringsverksamhet

    Sysselsättningsfonden idkar investeringsverksamhet i den omfattning som det är nödvändigt i syfte att investera kassaöverskott till följd av intäkter och utgifter som inte är samtidiga och att säkerställa likviditeten. Vi iakttar principerna för ansvarsfull investeringsverksamhet.

    Sysselsättningsfondens investeringstillgångar och finansiella tillgångar uppgick i slutet av 2019 till 1 019 miljoner euro (1 687 år 2018).

    Fördelning av investeringar (%)

     I schemat presenteras fördelningen på olika investeringsobjekt av tillgångarna som Sysselsättningsfonden har investerat. Största delen av tillgångarna var i fjol investerade på penningmarknaden och i masskuldebrevslån. Vid slutet av räkenskapsperioden 2019 var 446 miljoner euro av tillgångarna placerade i investeringar på penningmarknaden, 536 miljoner euro i masskuldebrevslån, 18 miljoner euro i aktier och 19 miljoner euro i alternativa investeringar.

     Avkastning på investeringar (%)

     I schemat presenteras avkastningen på tillgångarna som Sysselsättningsfonden har investerat och marknadens jämförelseavkastning i procent. År 2015 var avkastningen på Sysselsättningsfondens investerade tillgångar 0,2 % och marknadens jämförelseavkastning 0,2 %, år 2016 var avkastningen 0,3 % och marknadens jämförelseavkastning -0,1 %, år 2017 var avkastningen 0,1 % och marknadens jämförelseavkastning -0,3 %, år 2018 var avkastningen -0,1 % och marknadens jämförelseavkastning -0,6 % och år 2019 var avkastningen 0,8 % och marknadens jämförelseavkastning 1,9 %.