Sysselsättnings­fondens
årsberättelse 2023

Verkställande direktören har ordet

Sysselsättningsfondens verksamhetsår rymde framgång och måluppfyllelse. Men vi ställdes också inför otrevliga överraskningar som ändrade våra planer för återstoden av året.

I början av året införde vi framgångsrikt vårt nya datasystem som byggts upp för insamling och behandling av omställningsskyddspremier. Inom behandlingen av utbetalningsansökningar lyckades vi öka automatiseringsgraden för besluten om vuxenutbildningsstöd. Vi lyckades också införa automatiskt beslutsfattande för ansökningar om förlängning av tidigare beviljad stödrättighet.

Sysselsättningsfondens styrelse godkände nya strategiska mål för fonden. Enligt de förnyade målen producerar vi tjänster för den digitala tidsåldern på ett tillförlitligt och högkvalitativt sätt, ökar produktiviteten och effektiviteten samt skapar en utmärkt kund- och personalupplevelse. Som verkställare av den sociala tryggheten fokuserar vi starkt på socialt ansvar i vår verksamhet.

Åren 2022 och 2023 har vi arbetat med fondens egen hållbarhetshelhet som syftar till att stödja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Dessutom syns hållbarheten till exempel i vår placeringsverksamhet, i anskaffningen av skuldfinansiering samt i vårt likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Sysselsättningsfondens verkställande direktör Janne Metsämäki.

JANNE METSÄMÄKI
verkställande direktör

Året 2023 i siffror

I de insamlade premierna och utbetalda finansieringsandelarna ingår också statsandelar. Siffrorna för 2022 inom parentes.

Insamlade premier

miljoner euro
(3 491)

Utbetalda finansieringsandelar

miljoner euro
(2 832)

Förändring i nettoförmögenheten

miljoner euro
(625)

Nettoförmögenhet

miljoner euro
(1 258)

Avkastning på investeringar

procent
(-2,9)

Höjdpunkter

En skomakare som jobbar i skomakarverkstaden.

Procentsatserna för arbetslöshetsförsäkringspremierna sjunker 2024

Sysselsättningsnivån var god, vilket ledde till att fondens årsresultat uppvisade ett klart överskott och vår konjunkturbuffert närmade sig maximistorleken. Dessutom bidrog utsikterna för ekonomin och sysselsättningen samt den uppskattade utgiftssänkande effekten av skrivningarna i regeringsprogrammet till att vi föreslog en betydande sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremierna 2024.

De ändringar som görs i utkomstskyddet för arbetslösa med stöd av regeringsprogrammet minskar de utgifter som ingår i fondens finansieringsansvar ännu 2024, men under de kommande åren ökar effekten. Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie 2024 är 0,79 % (2023 1,50 % och 2022 1,50 %) och arbetsgivarnas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,82 % (2023 1,54 % och 2022 1,51 %). De övriga procentsatserna för arbetslöshetsförsäkringspremierna ändras på motsvarande sätt.

Personen sitter på soffan och arbetar på en bärbar dator.

Vi finansierar det nya omställningsskyddet med omställningsskyddspremier som samlas in från arbetsgivarna

Vi började samla in den nya omställningsskyddspremien i januari 2023. Arbetsgivaren kan vara skyldig att betala omställningsskyddpremie om arbetsgivaren har sagt upp en arbetstagare som fyllt 55 år av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Omställningsskyddspremien ersätter självriskpremierna under övergångsperiodens lopp.

Omställningsskyddspaketet, som vi finansierar, består av utbildning inom omställningsskyddet och omställningspenning. Arbets- och näringsbyrån ordnar utbildning inom omställningsskyddet motsvarande två månaders lön för uppsagda arbetstagare.

Hon lutar sig mot räcket och ser fundersam ut.

Indragningen av vuxenutbildningsstödet är en stor förändring för fonden och våra kunder

I en bilaga i Petteri Orpos regeringsprogram fanns en skrivning om indragning av vuxenutbildningsstödet. Senare meddelades att också yrkesexamensstipendiet ska dras in.

Indragningen av vuxenutbildningsförmånerna innebär en stor förändring för Sysselsättningsfonden, trots att våra övriga lagstadgade uppgifter fortsätter. Indragningen har också betydande personaleffekter. Därför låg fokus under den andra hälften av 2023 på förändringshantering och förberedelser för förändring.

Regeringens proposition med förslag till lag om att slopa vuxenutbildningsförmånerna lämnades till riksdagen i februari 2024. Lagens slutliga form, godkännandet av lagen samt huruvida det kommer någon annan stödform i stället för vuxenutbildningsstödet är öppet när detta skrivs.

Två personer sitter vid en kopp kaffe och tittar på information från en surfplatta och ser nöjda ut.

Sysselsättningsfondens kundnöjdhet steg till rekordnivå

Vi fokuserade på att upprätthålla en så god servicenivå som möjligt i fråga om både rådgivningskanalerna och handläggningstiderna. Vi gjorde kundens servicevägar och den interna handläggningen smidigare och ökade automatiseringen i handläggningen av förmånsansökningar. Genom att mäta kundupplevelsen har vi fått konkret respons om vad vi ännu kan förbättra.

Tack vare de genomförda utvecklingsåtgärderna låg vår kundnöjdhet på en utmärkt nivå hela året trots att indragningen av vuxenutbildningsförmånerna ökade vår arbetsmängd. Det sammanräknade kundnöjdhetsindexet för hela året (CSAT, customer satisfaction index, andelen nöjda och mycket nöjda kunder av alla kunder) var 85 procent.

Tre personer har en workshop och undersöker post it-lappar på en vägg.

Vi definierade våra hållbarhetsmål

I egenskap av verkställare av den sociala tryggheten fokuserar vi starkt på teman som har samband med socialt ansvar. Åren 2022 och 2023 skapade vi en grund för fondens hållbarhetshelhet genom en så kallad väsentlighetsanalys. Syftet med analysen var att identifiera de av FN:s mål för hållbar utveckling som vi mest kan påverka positivt med vår basverksamhet. Som sådana mål valde vi följande Agenda 2030-huvudmål:

  • God utbildning för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Fredliga och inkluderande samhällen

De valda huvudmålen är direkt kopplade till våra kärnuppgifter, såsom finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa och vuxenutbildningsförmånerna.