Päätoimittajan kuva
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

Sysselsättningsfonden första halvår har varit en bråd tid

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfon­ den slogs samman till Sysselsättningsfonden 1.1.2019. Den nya fonden fick till uppdrag att sköta de båda fon­ dernas lagstadgade uppgifter, dvs. att samla in arbets­ löshetsförsäkringspremier, finansiera det inkomstrela­ terade arbetslöshetsskyddet och bevilja och betala ut vuxenutbildningsförmåner.

Sammanslagningen genomfördes på planerat sätt. Verksamhetsstarten för den nya fonden har varit en bråd tid. Under det första halvåret har vi bland annat byggt upp fondens nya organisation och börjat genom­ föra den strategi som satts upp för Sysselsättningsfon­ den.

Från början av 2019 har Sysselsättningsfonden utnytt­ jat uppgifterna i inkomstregistret vid fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. Över­ gången till inkomstregistret skedde framgångsrikt. Införandet av inkomstregistret bereds också i vuxe­ nutbildningsförmånerna. Dessutom medverkar fonden i beredningen av reformen av vuxenutbildningsstödet som träder i kraft år 2020.

Den ekonomiska tillväxten blir långsammare, vilket kan påverka sysselsättningsutvecklingen

Den ekonomiska tillväxten har blivit långsammare i Finland under det första halvåret 2019. Samtidigt har framtidsutsikterna blivit osäkrare och svårare att förutse. Trots försämringen av det ekonomiska läget har sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat under det första halvåret. Att den ekonomiska till­ växten blir långsammare kan dock påverka sysselsättningsut­ vecklingen senare under det innevarande året eller nästa år.

I maj uppskattade Sysselsättningsfonden att arbetslöshets­ försäkringspremierna för år 2020 kan hållas oförändrade eller sänkas med högst 0,6 procentenheter. I slutet av augusti lämnar Sysselsättningsfonden en framställan om arbetslöshets­ försäkringspremierna år 2020 till social­ och hälso­ vårdsministeriet.

I juni gjorde arbetsmarknadsorganisationerna en framställan till social­ och hälsovårds­ ministeriet om att konjunkturbuffetens maximibelopp från början av 2020 skulle motsvara de utgifter som en arbets­ löshetsgrad om sex procent medför för fonden, dvs. cirka 1,75 miljarder euro.

Janne Metsämäki

Verkställande direktör

Ladda ner vår halvårsrapport 2019

peukut pystyyn

Höjdpunkter från 2019 första halvår

Konjunkturbufferten ger ekonomisk stabilitet

Konjunkturbufferten ger Sysselsättningsfonden möjlighet att sköta finansieringen av arbetslöshetsskyddet och de övriga förmånerna jämnt. Tack vare konjunkturbufferten slipper också arbetsgivare och löntagare stora fluktuationer i arbetslöshetsförsäkringspremierna.

I våras lämnade arbetsmarknadsorganisationerna ett förslag om maximibelopp för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Enligt förslaget motsvarar buffertens maximibelopp från början av 2020 utgifterna för en arbetslöshetsgrad på sex procent. I praktiken kan vi samla en finansieringsbuffert på cirka 1 750 miljoner euro.

Vi har nu 20 års erfarenhet av bufferten. Historien visar även att bufferten verkligen har behövts. Läs mer

Inkomstregistret har medfört stora förändringar för många

Införandet av inkomstregistret var en stor förändring för många arbetsgivare, revisionsbyråer och instanser som använder informationen. Största delen av kunderna tog inkomstregistret framgångsrikt i användning, men bland annat instruktionerna och systemets tekniska utförande behöver utvecklas ytterligare.

Genom införandet av inkomstregistret har myndigheter som använder uppgifterna i registret fått ett nytt samarbetsnätverk där inkomstregistret utvärderas och utvecklas tillsammans.

Arbetet med att utveckla inkomstregistret fortsätter också hos oss i Sysselsättningsfonden. Vi kan börja använda inkomstregistrets uppgifter om arbetsförhållanden och löner för att bevilja vuxenutbildningsförmåner från början av 2020. Läs mer

Tillsammans längs nya stigar

Utbildningsfondens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens gemensamma färd som Sysselsättningsfonden startade i början av året. Förberedelserna inför den gemensamma färden började emellertid länge innan dess bland annat med utarbetandet av strategin, visionen, missionen och värderingarna.

När man förnyar en organisation ska man modigt lämna den välbekanta och trygga vägen och slå in på nya stigar. Det gäller också att ta tillräckligt stora steg så att vi kan lämna de gamla vanorna bakom oss. Härnäst fokuserar fonden på experternas kunnande och på utveckling av arbetskulturen.

Vi har först börjat vår resa mot förnyelse, men vi färdas framåt – tillsammans. Till all lycka har vi en hel del kunskap och kompetens i bagaget och trevliga medresenärer som sällskap. Läs mer

Januari–juni 2019 i siffror

Insamlade arbetslöshets-
försäkringspremier

1 371

miljoner euro

Betalda
vuxenutbildningsförmåner

96

miljoner euro

Utbetalning till FPA
för personer
som inte är medlemmar
i arbetslöshetskassorna

100

miljoner euro

Utbetalningar till
arbetslöshetskassorna

499

miljoner euro

Utbetalning av pensionsskydd
för personer med
inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning

296

miljoner euro

Mission, vision, värden och strategi

Mission

Vi ger trygghet i arbetslivets förändringar

Vision

Enastående aktör inom socialskyddet

Värden

Kunderna först

Vi förnyar
Vi utvecklas
Vi agerar

Vi är ett enhetligt team

Strategiska syften/mål

Föregångare i kundorienterad utveckling av service
samt av verksamhetens inverkan och effektivitet

Mervärde genom kunskap och framsynthet

Aktiv och uppskattad aktör i fondens nätverk

Välmående personal och en lockande arbetsgivare

Jämn utveckling av arbetslöshetsförsäkringspremier

Sysselsättningsfondens ledning 2019