Päätoimittajan kuva
Verkställande direktörens återblick

Sysselsättningsfonden ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Sysselsättningsfonden inledde sin verksamhet vid ingången av 2019. Den nya fonden sköter om lagstadgade uppgifter som tidigare hörde till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden.

Vår viktigaste uppgifter är att finansiera utkomstskyddet för arbetslösa, det vill säga att fastställa och uppbära arbetslöshetsförsäkringspremier och att sköta finansieringen av arbetslöshetskassorna. Vi ger stöd vid förändringar i arbetslivet och för utveckling av kompetensen genom att bevilja vuxenutbildningsförmåner. Dessutom tar vi hand om finansieringen av lönegarantin och arbetspensionen som intjänas under arbetslöshets- och vuxenutbildningsförmånstiden. Tack vare den positiva utvecklingen av ekonomin och sysselsättningen under de senaste åren har Sysselsättningsfonden en bra ekonomi när verksamheten inleds. Vid årsskiftet var storleken på fondens konjunkturbuffert nästan en miljard euro. Det har varit möjligt att sänka den totala nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna under de två sista åren. Enligt budgeten för 2019 ökar buffertens tillgångar ytterligare, vilket förbättrar möjligheterna att trygga en jämn premieutveckling.

Kontinuerlig utveckling

Betydelsen av livslångt lärande framhävs vid förändringar i arbetslivet. Detta har även våra kunder lagt märke till, eftersom antalet ansökningar om vuxenutbildningsförmåner har ökat under senare tid. Inom vuxenutbildningsförmånerna sker det mycket under den närmaste tiden: lagändringar om förmånerna kommer år 2020 och samma år utvidgar vi användningen av inkomstregistret till förmånstjänsterna. För oss är det viktigt att utveckla och utvecklas. Det är vårt mål att ge allt bättre service till alla våra kunder. Vi vill arbeta effektivt och utnyttja digitaliseringen rent konkret. En viktig grund för framgång är en kompetent personal vars yrkesskicklighet vi vill upprätthålla kontinuerligt. Sysselsättningsfondens uppgift att vara ett stöd och en trygghet vid förändringar i arbetslivet ger vårt arbete innehåll. De strategiska målen, missionen och visionen som godkänts av fondens styrelse visar oss i rätt riktning. Vår vision är att vara en överlägsen verkställare av social trygghet. Sysselsättningsfonden har nu tagit sina första steg. Resan fortsätter.

Janne Metsämäki

Verkställande direktör

peukut pystyyn

Höjdpunkter från 2018

Hela personalen hjälpte till att bygga upp Sysselsättningsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden har slagits samman till Sysselsättningsfonden. Syftet med sammanslagningen är att skapa en trevligare serviceupplevelse för både person- och arbetsgivarkunder.

För att sammanslagningen skulle gå så smidigt som möjligt var det väsentligt att bjuda in hela personalen att delta i uppbyggnaden av Sysselsättningsfonden. Fondernas personal deltog i sammanslagningsprojektet ända från början, även i byggandet av den nya strategin.

Det blir allt viktigare att identifiera och utveckla kompetens. En större arbetsgemenskap ger också personalen fler möjligheter till bland annat arbetsrotation och mångsidiga färdigheter. En välmående personal ger också bättre service till kunderna. Vi vill att det ska vara en angenäm upplevelse att uträtta ärenden hos oss. Läs mer

Intressentsamarbetet är strategiskt viktigt för Sysselsättningsfonden

Intressentsamarbetet är omfattande och en del av det dagliga arbetet i Sysselsättningsfonden. Även fondens nya strategi innehåller ett mål om allt bättre intressentsamarbete. Genom dialog förstår vi bättre intressenternas åsikter och förväntningar.

Vår verksamhet påverkar direkt förmånstagare, till exempel medlemmar av arbetslöshetskassor och personer som erhåller vuxenutbildningsstöd. Arbetsgivare och företag som betalar arbetslöshetsförsäkringspremier är också en viktig kund- och intressentgrupp för oss.

Dialog, regelbunden kommunikation och kundrespons samt gott samarbete är metoder med vilka vi främjar samarbetet med våra intressenter. Läs mer

Inkomstregistret gör det smidigt för kunderna och Sysselsättningsfonden

Vi var bland de första som började använda inkomstregistret vid ingången av året. I och med inkomstregistret utvecklade vi också fondens processer och datasystem i stor utsträckning.

År 2018 var ett år med många stora förändringar för Sysselsättningsfonden − således ett hektiskt år. Samtidigt som den dåvarande Arbetslöshetsförsäkringsfonden genererade information för beredningen av inkomstregisterlagen, förnyade vi flera datasystem och beredde sammanslagningen med Utbildningsfonden till den nya Sysselsättningsfonden. Hela tiden fick vår personal ta sig an nya frågor.

Ur våra kunders synvinkel, det vill säga arbetsgivare och förmånstagare, underlättar inkomstregistret ärendehanteringen. Framöver meddelas löneuppgifterna endast till inkomstregistret och flera aktörer kan utnyttja samma uppgifter. Läs mer

År 2018 i siffror

Insamlade arbetslöshets-
försäkringspremier

3027

miljoner euro

Betalda
vuxenutbildningsförmåner

186

miljoner euro

Utbetalning till FPA
för personer
som inte är medlemmar
i arbetslöshetskassorna

178

miljoner euro

Utbetalningar till
arbetslöshetskassorna

1068

miljoner euro

Utbetalning av pensionsskydd
för personer med
inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning

632

miljoner euro

Sysselsättningsfondens ledning 2019

Mission, vision, värden och strategi

Mission

Vi ger trygghet i arbetslivets förändringar

Vision

Enastående aktör inom socialskyddet

Värden

Kunderna först

Vi förnyar
Vi utvecklas
Vi agerar

Vi är ett enhetligt team

Strategiska syften/mål

Föregångare i kundorienterad utveckling av service
samt av verksamhetens inverkan och effektivitet

Mervärde genom kunskap och framsynthet

Aktiv och uppskattad aktör i fondens nätverk

Välmående personal och en lockande arbetsgivare

Jämn utveckling av arbetslöshetsförsäkringspremier

Verksamhetsmiljö

Verksamhetsmiljö